پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩ - 
1 2
 
صفحه اصلي > مرکز اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات(Information and complaint) > ویتامین 
 
 
ويتامين ها
ميزان مورد نياز
منابع غذايي
پايداري
نكات لازم
ويتامين A
( محلول در چربي)
)رتينول،آلفا-بتا-گاما-كاروتن)
نوزادان:
400-500 ميكروگرم
كودكان:
600-900 ميكروگرم
برگسالان:
700-900 ميكروگرم
زنان باردار:
750-770 ميكروگرم
شيردهي:
1200-1300 ميكروگرم
جگر،قلوه،شير،مارگارين غني شده،زرده تخم مرغ،سبزي هاي برگ دار زردوسبزتيره.زردآلو.طالبي.هلو
در حضور نور،گرما و روش هاي معمول طبخ پايدار است. تحت تاثير اكسيداسيون، خشكي، دماهاي خيلي بالا ونور فرابنفش تخريب مي شود.
براي رشد و نمو طبيعي و حفظ بافت پوششي ضروري است. براي حفظ ديد در شب نيز ضرورت دارد. به نمو طبيعي استخوان كمك مي كند و بر تشكيل دندان طبيعي تاثير دارد. به عنوان آنتي اكسيدان عمل مي كند. مقادير بالاي آن سمي است.
ويتامينD
(محلول در چربي)
(كلسيفرول)
نوزادان:5 ميكروگرم
كودكان: 5 ميكروگرم
برگسالان:5-51 ميكروگرم
زنان باردار:5 ميكروگرم
شيردهي:5 ميكروگرم
غذاهاي غني شده با ويتامينD كه مختصر پرتو گرفته باشند، مقداري در چربي شير، جگر، زرده تخم مرغ، ماهي آزاد،ماهي تون، ساردين،آفتاب 7- دهيدرو كلسترول را به كوله كلسيفرول تبديل مي كند.
در حضور گرما و اكسيداسيون پايدار است.
يك پيش هورمون است. براي رشدونمو طبيعي ضرورت دارد. براي تشكيل و حفظ استخوان ها و دندان طبيعي لازم است.بر جذب و متابوليسم فسفر و كلسيم تاثير دارد. مقادير بالاي آن سمي است.
ويتامين E
(محلول در چربي)
(توكوفرول هاو توكوتري انول ها)
نوزادان:
4-5 آلفا توكوفرول
كودكان:
6-7آلفا توكوفرول
برگسالان:
11-51 آلفا توكوفرول
زنان باردار:
51 آلفا توكوفرول
شيردهي:
91 آلفا توكوفرول
جوانه گندم،روغن هاي گياهي، سبزي هاي برگدار سبز، چربي شير، زرده تخم مرغ، مغز دانه ها
در حضور گرما و اسيد ها پايدار است .چربي هاي تند شده . مواد قليايي ،اكسيژن، سرب، املاح، آهن و پرتو فرابنفش آن را تخريب مي كنند.
يك آنتي اكسيدان قوي است.ممكن است به پيشگيري از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامينA درمجراي روده و بافت هايبدن كمك مي كند. گويچه هاي سرخ رااز گزند هموليز حفظ مي كندونقش در توليد مثل( در جانوران). نقش در حفظ بافت پوششي و سنتز پروستاگلاندين
ويتامينK
(محلول در چربي)
(فيلو كينون ومناكينون)
نوزادان:
2-5/2 ميكروگرم
كودكان:
30-55 ميكروگرم
برگسالان:
90-120 ميكروگرم
زنان باردار:
75-90 ميكروگرم
شيردهي:
75-90 ميكروگرم
جگر،روغن سويا،ديگر روغن هاي گياهي، سبزي هاي برگدار سبز، سبوس گندم، توسط باكتري هاي روده هاي سنتز مي شود.
مقاوم به حرارت، اكسيژن و رطوبت، با مواد قليايي و پرتو فرابنفش تخريب مي شود.
به توليد پروترومبين كه براي لخته شدن طبيعي خون لازم است، كمك مي كند. در متابوليسم استخوان دخالت دارد.مقادير بالاي آن سمي است.
تيامين
(محلول در آب)
2/0-4/1 ميلي گرم
بسته به سن و جنس
حبوبات،غلات كامل و نان و غلات غني شده، جوانه گندم، سيب زميني
ناپايدار در حضور گرما، مواد قليايي يا اكسيژن، مقاوم به گرما در محلول اسيدي
بخشي از كوكربوكسيلاز، به جدا كردنCO2 از آلفا-كتواسيدها در خلال اكسيداسيون كربوهيدرات ها كمك مي كند.براي رشد، اشتهاي طبيعي، هضم و سلامت اعصاب لازم است.
ريبوفلاوين
(محلول در آب)
3/0-6/1 ميلي گرم
بسته به سن و جنس
شيرو لبنيات، سبري هاي برگدار سبز، نان و غلات غني شده، تخم مرغ
پايدار در حضور گرما، اكسيژن و اسيد، ناپايدار در حضور نور( به وپژه پرتو فرابنفش) يا مواد قليايي
ضروري براي رشد. در تنفس بافتي نقش آنزيماتيك دارد و بهعنوان ناقا يون هاي هيدروژن عمل مي كند. اشكال كوآنزيميFMN ,FAD
نياسين
( محلول درآب)
(اسيدنيكوتينيك و نيكوتيناميد)
2-18 ميلي گرم
به سن وجنس
ماهي، جگر، گوشت، مرغ، بسياري از دانه ها، تخم مرغ،بادام زميني، شير،حبوبات، غلات غني شده
پايدار در حضور گرما،نور، اكسيداسيون، اسيد و شرايط قليا يي
به عنوان بخشي از سيستم آنزيمي، به انتقال هيدروژن كمك مي كندو در متابوليسم كربوهيدرات و اسيد هاي آمينه عمل مي كند. در گليكوليز ، سنتز چربي و تنفس بافتي دخالت دارد.
اسيد نيكوتينيك
(محلول در آب)
( نياسين)
نوزادان:-
كودكان:-
برگسالان:-
زنان باردار:-
شيردهي:-
همه غذاهاي گياهي و جانوري، تخم مرغ ، قلوه، جگر، ماهي آزاد و مخمر بهترين منابع اند. احتمالاَ توسط باكتري هاي روده هاي سنتز مي شود.
ناپايداري در حضور اسيد، مواد قليليي، گرما و برخي از نمك ها
به عنوان بخشي از كوآنزيم آ ، در سنتز و تجزيه بسياري ا ز تركيبات حياتي بدن عمل مي كند. در متابوليسم مواد واسط كربوهيدرات، چربي و پروتئين ضروري است.
ويتامينB6
(محلول در آب)
(پيريدوكسين، پيريدوكسال و پيريدوكسامين)
1/0-2 ميلي گرم بسته به سن و جنس
جوانه و سبوس، غلات، شير، زرده تخم مرغ ، آرد جو دو سر، حبوبات
پايدار در حضور گرما، نور و اكسيداسيون
به عنوان كوآنزيم به سنتز و تجزيه اسيد هاي آمينه و اسيد هاي چرب غيراشباع، از اسيدهاي چرب ضروري كمك مي كند. براي تبديل تريپتوفان به نياسين لازم است. ضروري براي رشد طبيعي
فولات
( محلول در آب)
( اسيد فوليك، فولاسين)
65-600 ميكروگرم
بسته به سن و جنس
سبزي هاي برگدار، جگر،گوشت لخم، گندم، تخم مرغ، ماهي، لوبياي خشك، عدس، لوبيا چشم بلبلي، مارچوبه، بروكلي، قارچ، بادام زميني،مخمر، شير، زرده تخم مرغ ، بيشتر سبزي ها، موز، گريپ فروت، گوجه فرنگي، هندوانه، توت فرنگي، توسط باكتري هاي روده اي سنتز مي شود.
پايداري در حضور آفتاب هرگاه در محلول باشد. ناپايدار در حضور گرما و محيط هاي اسيدي
ضروري براي بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك- به ويژه در نمو اوليه جنيني مهم است. ضروري براي بلوغ طبيعي گويچه هاي سرخ خون، به عنوان كوآنزيم-اسيد تتراهيدروفوليك عمل مي كند.
بيوتين
( محلول در آب)
30ميكروگرم
مركبات، گوجه فرنگي، هندوانه ، فلفل، سبزي ها، كلم خام، توت فرنگي، آناناس، سيب زميني، كيوي
پايدار در اغلب شرايط
جزءضروري آنزيمها. درگير در سنتز و تجزيه اسيدهاي چرب و اسيد هاي آمينه از طريق كمك به افزودن و جدا كردنco2 از تركيبات فعال و جدا كردن NH2 از اسيدهاي آمينه
ويتامين C
(محلول درآب)
( اسيد اسكوربيك)
15-120 ميلي گرم
بسته به سن وجنس
مركبات، گوجه ،كيوي،...
ناپايدار در حضور گرما،مواد قليايي و اكسداسيون مگر در حضور اسيدها، براثر نگاهداري تخريب مي شود.
با حفظ يكپارچگي مويرگي،مواد درون ياخته اي را حفظ مي كد. كو- سوبسترا در هيدروكسيلاسيون هايي كه به اكيژن مولكولي نياز دارند. مهم در پاسخ هاي ايمني، بهبود زخم واكنش آلرژيك، جذب آهن غير هم را افزايش مي دهد.
ويتامينB12
(محلول در آب)
( كوبالامين)
4/0-8/2 ميكروگرم
بسته به سن و جنس
جگر،گوشت و...
توسط اسيد، مواد فليايي، نور و اكسيداسيون به كندي تخريب مي شود.
ضروري براي بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك و نوكلئوپروتئين ها. نقش در متابوليسم بافت عصبي. درگير در متابوليسم فولات. دخالت در رشد.
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان وليعصر- روبرو پارك ساعي-خيابان آبشار-پلاك47-معاونت غذا و دارو
کدپستی : 1434743397
تلفن : 84248 - 021
پست الکترونیک : fdo@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.