×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

هفته جهانی آگاهی سازی در زمینه داروهای آنتی میکروبیال

18-24  نوامبر مصادف با  27  آبان تا سوم آذرماه

 

   

   

 مطالب آموزشی در مورد داروهای آنتی میکروبیال:

 

               استند 

               

 

               پیام های آموزشی 

                          

 

                کتابچه های آموزشی 

                    

 

                پمفلت

                         

 

                پوستر

                     

 

                مصاحبه با کارشناس معاونت غذا و دارو 

             

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست