×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

هفته جهانی آگاهی سازی در زمینه داروهای آنتی میکروبیال

 

18-24نوامبر مصادف با 27آبان تا سوم آذرماه

 

     

     مطالب آموزشی در مورد داروهای آنتی میکروبیال:

             

 

               پیام های آموزشی 

                          

 

                کتابچه های آموزشی 

                    

 

                پمفلت

                      

 

                پوستر

                     

 

                مصاحبه با کارشناس معاونت غذا و دارو 

          

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست