×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


اداره تعالی سازمانی غذا و دارو

اهداف:

هدف از تشکیل این اداره سامان‌دهی، بستر سازی و انجام فعالیت‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و پژوهشی در جهت ارتقاء سلامت غذایی و دارویی مردم و نیز گروه‌های هدف شامل: گروه‌های پزشکی، کارشناسان، عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی ، می باشد. همچنین شناسایی مشکلات و نیازهای معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مناسب نیز از دیگر اهداف این اداره است.

 

آشنایی با شرح وظایف واحد های زیر مجموعه:


واحد تجویز و مصرف منطقی دارو( RUD)  و واحد اطلاع رسانی داروها و سموم(DPIC):

 1. تهیه و توزیع بسته‌های آموزشی در خصوص مسمومیت‌های دارویی  
 2. بررسی نسخ پزشکان در محدوده تحت نظارت دانشگاه و ارائه بازخورد به آن‌ها در فواصل مشخص طبق برنامه کشوری                                                                                                              
 3. برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات لازم برای ارتقاء سطح کیفی تجویز و مصرف منطقی دارو در محدوده تحت نظارت
 4. نظارت بر تعیین و آنالیز شاخص های تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش
 5. برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو
 6. برگزاری کارگاهها و سمینارهای تجویز و مصرف منطقی دارو و عوارض ناخواسته و خطاهای دارویی به منظور ارتقا آگاهی، نگرش و عملکرد گروه پزشکی در موارد مذکور
 7. تهیه جزوات آموزشی، پمفلت، بروشور،  پوستر و ..... جهت ارتقا آگاهی، نگرش و عملکرد گروه پزشکی و عامه مردم در خصوص تجویز ومصرف منطقی دارو و عوارض ناخواسته و خطاهای دارویی
 8. شرکت در جلسه‌های کمیته دانشگاهی  RUD و زیر کمیته های علمی آن
 9. همکاری و مشارکت در تشکیل و سازماندهی کمیته‌های دارو درمانی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
 10. برنامه‌ریزی و مشارکت در تهیه و به روز رسانی لیست داروهای اساسی و دستورالعملهای درمانی
 11. نظارت بر عملکرد مراکز DPIC خصوصی

 

واحد عوارض ناخواسته دارویی (ADR):

 1. توزیع و نظارت بر توزیع، ثبت و جمع‌آوری فرم مخصوص گزارش عوارض ناخواسته دارویی در مؤسسات و مراکز درمانی و دارویی و بین حرف پزشکی و تحلیل اطلاعات مربوطه
 2. ارسال گزارشات عوارض دارویی به مرکز ADR              
 3. گزارش عوارض ناخواسته دارویی به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
 4. پیامک به بیمارستانهای تحت پوشش و اعلام تعداد گزارش های ADR دریافتی از بیمارستان
 5. اطلاع رسانی اطلاعیه‌های ADR به مراکز تحت پوشش به منظور اطلاع حرف پزشکی
 6. پیگیری در مورد حضور نماینده ADR  و تماس با نمایندگان جدید معرفی شده جهت آشنایی آنها با وظایف نماینده ADR
 7. در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود تحت پوشش
 8. تهیه گزارش علل و پتانسیل های وقوع خطا ها و اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها و مراکز درمانی
 9. راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع خطاها و اشتباهات داروپزشکی
 10. نظارت برمیزان مصرف میزوپروستول بیمارستان های تحت پوشش

 

واحد آموزش:

 1. تهیه و تنظیم برنامه ها و دستور العمل های لازم جهت اجرای دوره های آموزشی اختصاصی کارکنان با توجه به نیازهای آموزشی حوزه تخصصی مربوطه و خط مشی های تعیین شده دانشگاه.
 2. مشارکت و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی مصوب جهت کارکنان شاغل  در حوزه مربوطه.
 3. جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در زمینه آموزشهای اختصاصی شغلی جهت کارکنان شاغل در واحدهای تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.
 4. همکاری و نظارت بر طراحی دوره های آموزشی شغلی بر اساس نیازسنجی آموزشی و ضوابط و مقررات مربوطه .
 5. همکاری و مشارکت در تهیه متون ،کتب، جزوات و ابزارهای آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کارکنان.
 6. مراقبت و نظارت بر ثبت و نگهداشت اطلاعات آموزشی کارکنان شاغل در حوزه تحت پوشش.
 7. تهیه و تنظیم برنامه های سالانه آموزش کارکنان بر اساس نیازسنجی آموزشی و اهداف تعیین شده در حوزه معاونت و ارائه به مسئولین مربوطه.
 8. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها جهت ارائه به مسئولین مربوطه.
 9. بررسی و صدور/ تمدید مجوز موسسات آموزش مسئولین فنی تحت پوشش
 10. برگزاری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت مسئولین فنی
 11. تمدید مجوز مسئولین فنی تحت پوشش

 

مرکز اطلاع رسانی غذا و رسیدگی به شکایات غذایی و آرایشی و بهداشتی:

 1. پاسخ به سوالات مردم و گروه پزشکی درباره مواد غذایی و فراورده های آرایشی و بهداشتی (از جمله در زمینه صنعت، اصول نگه داری و مسمومیت های ناشی از آنها) و مکمل‌های غذایی
 2. جمع آوری اطلاعات پایه در زمینه مواد غذایی و ارزیابی اثر بخش سیاستهای نظارتی در بخش غذا
 3. انعکاس بروز بیماریهای ناشی از غذا به مسئولان ذیربط
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست