×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

               

 

 

 تلفن گویا معاونت غذا و دارو

 

                  84248 -021                  

 

سرپرست واحد تعالی سازمانی   آقای دکتر سید سعید شریعت  داخلی: 6315
 مسئول دفتر اداری   آقای حسین فدایی  داخلی: 6314
واحد تجویز و مصرف منطقی دارو   خانم دکتر نازلی نادر و خانم دکتر فریده سادات ابوالحسنی داخلی: 6335   و    داخلی: 6313
واحد عوارض نا خواسته دارویی  خانم دکتر حانیه ابراهیم نژاد داخلی: 6313
واحد آموزش خانم دکتر رؤیا منادی  داخلی: 6184
واحد آمار و پیشنهادات خانم مهندس مهسا مشاک شاه آبادی  داخلی: 6314
واحد برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد   آقای حسین فدایی داخلی: 6314

 

 

آدرس:           تهران، خیابان ولی عصر، مقابل پارک ساعی، کوچه آبشار, پلاک 47

 

 

فکس:                        84248           داخلی: 6177

 

 

پست الکترونیک:              rd_dfd@sbmu.ac.ir

 

 
 
 

                                                  
 

                                                   
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست