×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 تلفن گویا معاونت غذا و دارو : 84248


سرپرست واحد تعالی سازمانی                                       آقای دکتر سید سعید شریعت                                               داخلی: 6315


           مسئول دفتر اداری                                                      آقای حسین فدایی                                                      داخلی: 6314


واحد تجویز و مصرف منطقی دارو                                          خانم دکتر نازلی نادر                                                      داخلی: 6335

                                                                                   خانم دکتر فریده سادات ابوالحسنی                                     داخلی: 6313


واحد عوارض نا خواسته دارویی                                         خانم دکتر حانیه ابراهیم نژاد                                              داخلی: 6313


 واحد آموزش                                                                       خانم دکتر رؤیا منادی                                                   داخلی: 6184


واحد برنامه عملیاتی و پیشنهادات                          خانم مهندس سیده بهناز بهبهانی حائری                                          داخلی: 6314


 
آدرس:           تهران، خیابان ولی عصر، مقابل پارک ساعی، کوچه آبشار, پلاک 47
 

 
فکس:             84248           داخلی: 6177
 

پست الکترونیک:              rd_dfd@sbmu.ac.ir
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست