×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

          برگزاری دومین دوره مهارتی و حرفه ای تلفیق دارویی          

 

 

 

 


 اولین دوره آموزشی تلفیق دارویی برگزار گردید


دوره آموزشی تلفیق دارویی مصوب مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی کشور،

اولین بار توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری اساتید

گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی شهید بهشتی از تاریخ 17 دی ماه لغایت 8 بهمن

سال 1401با شرکت 23 نفر مهارت آموز برگزار گردید.

جلسات آموزشی بخش نظری در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

و بخش عملی در مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی منتخب دانشگاه برگزار شد.

 

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست