×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 


     شرح وظایف واحد عوارض ناخواسته دارویی (ADR ):


 

   پیگیری وجود کارت زرد و اطلاع رسانی در مورد مرکز ADR کشوری به مراکز تحت پوشش

 

   پیگیری در مورد حضور نماینده ADR در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود تحت پوشش

 

   پیگیری عوارض ناخواسته جدی گزارش شده به معاونت و گزارش به مرکزADR کشوری

 

   اطلاع رسانی اطلاعیه‌های ADR به مراکز تحت پوشش به منظور اطلاع حرف پزشکی

 

   تماس با نمایندگان جدید معرفی شده جهت آشنایی آنها با وظایف نماینده ADR

 

   ثبت اطلاعات گزارشات ADR دریافتی از مرکز تحت پوشش و تهیه گزارش

 

   برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی جهت افزایش آگاهی گروه پزشکی در ارتباط با عوارض ناخواسته داوریی و اشتباهات دارو پزشکی

 

   تهیه گزارش علل و پتانسیل های وقوع خطا ها و اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها و مراکز درمانی

 

   ارسال آمار توزیع و مصرف داروی میزوپروستول

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست