×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اطلاعیه های دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو

 


 


 اهداف اداره تعالی سازمانی


 هدف از تشکیل این اداره سامان دهی، بستر سازی و انجام فعالیت های آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی در جهت ارتقاء سلامت غذایی و دارویی مردم و نیز گروه های هدف شامل: گروه های پزشکی، کارشناسان، عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی می باشد. همچنین شناسایی و نیازهای معاونت غذا و دارودر مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مناسب نیز از دیگر اهداف این اداره است.

 


 واحدهای زیر مجموعه


 واحد تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)

 واحد عوارض ناخواسته دارویی

 واحد آموزش

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست